Třídní vzdělávací program

MOTTO NAŠÍ TŘÍDY:

„VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI, VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI“

 

 

 Vychází z našich pravidel společenského soužití a znamená:

 • Vytvářím si přátelský vztah s každým, koho ve třídě potkávám: každý má pro mě svůj přínos, od každého se mohu učit (malý, velký, silný, hubený dospělý, dítě,……)
 • Všichni si tykáme – děti, učitelky, provozní zaměstnanci
 • Táhneme za jeden provaz – pomáháme si navzájem
 • Mám moc úsměvem a pohlazením změnit kamarádovi celý den, když je smutný. S úsměvem jde všechno líp!
 • Umím hodnotit situace - odsoudit nesprávné chování, vyzdvihnout správné chování
 • Díky kamarádům se ve třídě cítím bezpečně
 • A hlavně mám jistotu, že mě má někdo rád a že na mě kamarádům záleží

CÍLE A ZÁMĚRY III. TŘÍDY

 • Průběžně připravovat děti na povinnou školní docházku pomocí frontální řízené činnosti, skupinových prací, individuálních prací, spontánními hrami ve skupině i individuálně
 • Individuálně pracovat s dětmi s odkladem školní docházky se zaměřením na oslabené oblasti vývoje
 • Vytvářet příznivé podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění)
 • Podporovat terénní a prožitkové učení
 • Vytvářet a upevňovat v dětech zdravé životní návyky brané jako základ životního stylu
 • Naučit děti všímat si problémů kolem sebe a podněcovat v dětech přirozený zájem řešit problémy samostatně, popřípadě s oporou dospělého
 • Rozvíjet v dětech pocit jistoty, bezpečí a zdravého sebevědomí
 • Aktivně se zapojovat do aktuálního dětí ve městě (Vítání občánků, výstavy, kulturní vystoupení k různým příležitostem…)
 • Úzce spoluprácovat s rodiči a celou rodinou
  • aktivně spolupracovat s přípravou dítěte na školní docházku (Hurá do školy, Předcházíme poruchám učení)
  • dostatečně a s předstihem informovat rodiče s akcemi MŠ, zejména pomocí e-mailové pošty a schůzek s rodiči (Děti do bruslí, saunování, kulturní akce, vzdělávací programy apod.)
  • tématické pracovní dílny s rodiči
  • besídky a kulturní programy
  • Rozloučení s předškoláky
 • Posilovat mezigenerační vztahy pomocí projektu „Ty se mnou a já s tebou“ a „Ježíškova vnoučata“

 

HYMNA III. TŘÍDY 

Video - Hymna

TVOŘÍME SPOLEČNÁ PRAVIDLA SOUŽITÍ

 • Všichni jsme tu kamarádi, všichni se tu máme rádi
 • Co bolí, to se nesmí!
 • Když přijdu do třídy nebo odcházím, pozdravím
 • Nekazím kamarádovi hru (nerozbíjím stavby, neberu kostky z díla kamarádovi)
 • Když si dva povídají, počkám, až domluví
 • Umím poprosit a poděkovat
 • Když je potřeba, umím se omluvit
 • Když mi něco nejde, požádám o pomoc
 • Svou neopatrnost napravím (rozlité utřu, rozsypané posbírám…)
 • Vypůjčenou hračku vždy po sobě uklidím na původní místo
 • Víme o sobě → pokud se budu chtít vzdálit ze třídy, oznámím to paní učitelce
 • Zbytečně neplýtvám vodou
 • Když mám rýmu, nosím si své kapesníky
 • Při jídle nemluvím s plnou pusou
 • Po jídle si odnesu nádobí a utřu po sobě prostírání
 • Když odcházíme ze třídy, řadíme se do dvojic
 • Na chodbě se ztišíme
 • Po schodech chodíme po pravé straně

Pravidla komunitního kruhu

 • Umím naslouchat kamarádovi
 • Pokud chci něco říct, zvednu ruku a počkám, až dostanu slovo

Pravidla u PC

 • PC obsluhují max. 3 děti.
 • PC zapíná a vypíná učitelka.
 • Dobu pobytu u PC stanoví učitelka.

 

RITUÁLY

Zvuk zvonečku – UKLÍZÍME! 

 

Zvednutá ruka s otevřenou dlaní – MLČÍME!

 ZAHÁJENÍ KOMUNITNÍHO KRUHU:

 

„AŤ JSI HOLKA NEBO KLUK, UDĚLÁME VELKÝ KRUH.

ZATLESKEJ, ZADUPEJ, KAMARÁDŮM RUKU DEJ.

PAK SI TIŠE KAŽDÝ SEDNI, CHCEŠ-LI MLUVIT, RUKU ZVEDNI.“

 

DĚTSKÁ PRÁVA

 „Nezáleží na tom, jakou máš barvu pleti, jakým hovoříš jazykem ani jakého jsi vyznání. Máš svá práva, i když jsi dítě. Práva zajišťují každému člověku spravedlivé zacházení. Každý člověk na světě má svá práva. Všichni lidé na celém světě.“

 

Dítě jako každá lidská bytost má svou hodnotu, důstojnost a základní práva. (Dětská práva se vztahují bez výjimky na každé dítě i nezletilou mládež ve věku 0 -18 let.)

 

Čtyři základní pilíře dětských práv:

Právo na přežití – zaručuje zachování života a uspokojování základních potřeb dítěte
Právo na rozvoj – týká se harmonického rozvoje dítěte včetně práva na vzdělání, na volný čas, ale i práva na svobodu myšlení a vyznání
Právo na ochranu – chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání
Právo na účast – dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají

 

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

V naší mateřské škole děti dostávají pestrou a zdravou stravu s dostatkem obilovin, ovoce, zeleniny, luštěnin, ryb a mléčných výrobků, která zároveň využívá i nejnovějších trendů a poznatků v dětském stravování.

Stravovací návyky, vztah k jídlu a svému tělu si dítě utváří již od raného věku. U společného stolu přebírá vzory a postoje, které se učí nejen výchovou, ale především nápodobou.

Společné stravování je vhodným způsobem, jak u dětí posílit zdravé postoje k jídlu. Dítě potřebuje nejenom při stravování pravidelný řád a společné rituály.

Jídlo ve III. třídě jako příjemný rituál

 • Máme stanovený čas společného jídla, který přizpůsobujeme potřebám rozvrhu dne
 • Učitelky stolují společně s dětmi, jí stejné pokrmy, jsou vzorem správného stolování. Děti se je snaží napodobovat, učí se pozorováním.
 • Děti se aktivně zapojují do přípravy jídla (mazání pečiva). Podporujeme tak v nich samostatnost a kreativitu spojenou s jídlem
 • Podvědomě učíme děti zdravému životnímu stylu s pestrým vyváženým jídelníčkem a pitným režimem
 • Stolování není jenom o ukojení hladu a žízně, společné stravování má daleko hlubší psychologický význam (prohlubování vztahů mezi lidmi), společné stravování přináší radost
 • Dítě si může rozhodnout o velikosti své porce podle pocitu hladu či sytosti, je v přímém kontaktu s pracovníkem, který porci servíruje
 • Děti do jídla násilím nenutíme, při nechutenství děti povzbuzujeme a podporujeme vnímání stravy všemi smysly
 • Nenutíme děti dojídat porci, učíme je naslouchat svým pocitům sytosti
 • Uplatňujeme heslo: „Alespoň ochutnat“
 • Spolupracujeme s SOUZaS obor Kuchař-číšník (slavnostně prostřený stůl a obsluha dětí učni – hra na restauraci)

 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ V III. TŘÍDĚ

Denní program umožňuje naplňovat potřeby, zájmy a individuální možnosti dětí. Je pružný, s možností reagovat na neplánované situace.  Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.

 

6:15 – 7:15          scházení dětí v 1. třídě, spontánní hry

 

7:15 – 8:00          spontánní hry, individuální a skupinové činnosti

 • při vstupu do třídy se dítě přivítá s učitelkou a ostatními dětmi pozdravem, zvolí si formu činnosti, která ho zajímá, nebo nabídnutou činnost učitelkou; ukončení her oznamuje signál předem domluvený dětmi a učitelkou – mluvené slovo, zvoneček

 

8:00 – 8:45          úklid hraček, tělovýchovná chvilka, sebeobsluha, svačina

 • každá hračka má své místo
 • před svačinou nabízíme dětem krátké, pohybové činnosti (přirozená cvičení, zdravotní cviky, cvičení s náčiním a pohybové hry).   
 • po hygieně si samoobslužným způsobem vezmou potraviny a pití. Děti se podílejí na přípravě svačiny – mazání a zdobení pečiva zeleninou, bylinkami, semínky apod.
 • Nabídka ovoce, zeleniny a tekutin je umožněna dětem v průběhu celého dne.
 • děti si po sobě uklízí tácky a hrníčky

 

8:45 – 9:00          komunitní kruh

 • cílem ranního kruhu, který je situován do herny, je vzájemné sdílení zážitků a prožitků dítěte, k vyjádření názorů dětí, seznámení s tématem dne a činnostmi, které nás toho dne čekají.

     

9:00 – 9:45          řízené frontální a skupinové činnosti

 • těmito činnostmi jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě, tvořivosti a myšlení. Je respektováno vlastní tempo dítěte. Po skončení činností společně hodnotíme úspěšnost, co děti zaujalo.

 

9:45 – 11:45                  příprava na pobyt venku, pobyt venku

 • vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým a námětovým hrám, k poznávání přírody a sezónním činnostem
 • vycházky bývají spojené s tématem dne a umožňují poznávat okolí školy, život ve městě a v přírodě

 

11:45 – 12:30      hygiena, oběd, příprava na odpočinek

 • děti jsou vedeny k samostatnosti –přinášejí si a odnášejí talíře, utírají stoly apod.
 • každé dítě má možnost jíst svým tempem.
 • děti, které odpočívají, si ukládají své oblečení na židličku

 

12:30 – 13:30      odpočinek, klidové činnosti

 • v denním programu je respektována individuální potřeba spánku, odpočinku a odreagování od denních činností.
 • děti při odpočinku poslouchají pohádky, relaxační hudbu, individuálně pracují na úkolech zadané učitelkou (práce s dětmi s OŠD a PLPP, popř. provádění testové metody „Předcházíme poruchám učení“

 

13:30 – 16:15      sebeobsluha, odpoled. svačina, odpolední činnosti

 • odpolední činnosti si děti vybírají dle vlastního zájmu
 • odpoledne také dokončujeme započatou práci v dopoledních činnostech
 • učitelka nabízí činnosti vztahující se k tématu
 • při příznivém počasí využíváme školní zahradu

 

INTEGROVANÉ BLOKY - III. TŘÍDA

Školní rok 2020- 2021

 

 1. Co přinášíš podzime, to se brzy dozvíme

- Kamarád, kamarád, je to ten, koho mám rád

- Vlaštovičko leť, už je na tě čas

- Sv. Václav

- Budeme tu spát, kde mám sílu brát

- Naše republika má narozeniny- 28. říjen

- O kamínku v Aniččině botě

- Barevný podzim

- Dešťové kapičky dostaly nožičky

- Na svatého Martina kouřívá se z komína

 

 1. Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček

- Ta hvězda naděje pro mne i pro tebe

- Už je zima, už je čas, Mikuláši mají sraz

- Čas vánočního cinkání

- My tři králové jdeme k vám

 

 1. Nic lepšího nad mráz není, zima je mé potěšení

- Zamrzli nám všechny louže, kdo má nohy, ten se klouže

- Ve zdravém těle, zdravý duch

- Haló pane Karnevale, račte dále, račte dále

- Z pohádky do pohádky

- Kudy zima utekla

 

 1. Volám tě sluníčko, vyjdi aspoň maličko

- Co už umím – zápis do MŠ

- Hody, hody, doprovody

- Země je našim domovem

- Čáry, máry, čarujeme

- Milovaná matičko, mám pro tebe srdíčko

- Když potřebuji pomoc, umím si poradit

 

 1. Jen si děti všimněte, že žijeme na jedné planetě

- Mrňouskové:  • Žabka Rozárka

 •     Mravenčí království
 •     Včelí království
 •     Motýlí kouzla

- Týden čtení dětem

- Až nás slunce zavolá, pojďte děti do kola