1. fáze otevírání škol

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás touto cestou seznámila s potřebnými informacemi, které vychází z Manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 a týkají se obnovení provozu všech pracovišť Mateřské školy Dačice  od pondělí 12.4.2021.

Do mateřské školy se v pondělí 12.4.2021 mohou vrátit:

 1. Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání
 2. Děti ve věku od 2 do 5 let zaměstnanců IZS a vybraných profesí:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro nástup těchto dětí do kmenových MŠ je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele.

 

Třídy se mohou naplňovat max do počtu 15 dětí. Z tohoto důvodu budou pro předškoláky v MŠ Bratrská, B. Němcové a Za Lávkami otevřeny dvě třídy. S rozdělením dětí do tříd, které je plně v kompetenci vedoucích jednotlivých pracovišť, budete seznámeni v den nástupu. Bude dodržována homogenita tříd a minimalizován kontakt mezi nimi. Vzdělávání dětí se bude v případě příznivého počasí co nejvíce přesouvat na zahradu.

Dítě může do mateřské školy doprovodit pouze dospělá osoba, která musí mít při vstupu do budovy vždy ochranu úst a nosu v podobě respirátoru. Prosíme rodiče, aby s ohledem na testování dětí přiváděli své děti do MŠ nejpozději do 8:00 hodin.

 

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Zaměstnanci mateřské školy jsou povinni nosit respirátor.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Mateřská škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně realizovat testování dětí a zaměstnanců neinvazivními antigenními testy a to tzv. samoodběrem. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Děti, které nastoupí po 12.4. 2021 budou testovány první den při nástupu do školky.

Test budete dětem provádět Vy, zákonní zástupci, sami, za instruktáže pověřeného zaměstnance mateřské školy a dodržování přísných hygienických pravidel. Výsledek testu se dozvíte cca za 15 minut od provedení. Přicházejte proto do MŠ s časovým předstihem a rezervou. Protože je třeba dodržovat rozestupy mezi testujícími, může se stát, že budete muset čekat i venku.

Informační leták testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Instruktážní video Testování žáků - YouTube

Odběrová místnost bude označena při vstupu do budovy mateřské školy.

Testovat se nemusí děti, které prokáží: – že onemocnění COVID -19 již prodělaly a neuplynulo více jak 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Průkazné je potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře.

Testování je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k testování nemůže dojít. Pokud dítě nebude testováno, nebude mu umožněna přítomnost ve škole a bude mít omluvenou absenci.

Pokud bude test u dítěte pozitivní, obdržíte od vedení školy potvrzení a ihned s dítětem odcházíte z budovy a kontaktujete svého pediatra, který určí další postup v léčbě.

Pokud bude test negativní, dítě odchází do třídy.

V případě dotazů na testování dětí doporučuji webové stránky  https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy

OŠETŘOVNÉ

Ošetřovné nelze čerpat ve dnech, kdy v mateřské škole probíhá prezenční výuka. Rodiče nemohou dny prezenční výuky označovat, jako dny péče a ošetřovné za tyto dny čerpat nelze.

 

OMLOUVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Děti, které se do mateřské školy nedostaví je nutné předem omluvit! 

Stravu lze odhlásit nejdéle do 7:30 hodin. První den nemoci je možné stravu dítěti vyzvednout v 11:00 ve školní jídelně.

Děti, které nastoupí v dubnu později než v pondělí 12.4.2021 je třeba den dopředu přihlásit.

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Po celý měsíc březen probíhalo na všech pracovištích MŠ Dačice distanční vzdělávání v rámci plnění našeho školního vzdělávacího programu u dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání.

Děkujeme Vám velmi za zodpovědnou komunikaci a přípravu dětí v rámci distanční výuky a zpětnou vazbu. V této době bude předškolní vzdělávání probíhat výhradně prezenčně.

Postupně Vás budeme informovat o dalším průběhu předškolního vzdělávání.

Těšíme se na Vás!

Všem přeji pevné zdraví.

S pozdravem

 

                                                                                        Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice