Logopedická prevence hrou ve třídě U Veverky

Naše třída Veverek nabízí logopedickou péči formou logopedické prevence. Pedagog (logopedická asistentka) pracuje s malými skupinami dětí. Někdy dle potřeby i individuálně.

MLUVENÍ HROU – Kolektivní (skupinová) intervence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost.

 

V rámci kolektivní činnosti aktivita rozvíjí

  • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
  • prostorovou a časoprostorovou orientaci
  • rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu
  • hygienu mluvidel
  • sociální dovednosti
  • slovní zásobu

 

Dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení v menší skupině.

 

Cílem je náprava komunikativních dovedností

  • tempo řeči
  • slovní pohotovost
  • plynulost řeči
  • celkový mluvní projev

 

Naše motto „ Rádi si povídáme, jazýček si rozhýbáme“  

Logopedickou prevenci nabízíme také rodičům formou individuální konzultace a metodiky aktivit na nástěnce. Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky. Proto po dohodě s rodiči doporučujeme  u některých dětí logopedickou péči.