Hurá, půjdu do školy

Hurá, půjdu do školy!

Je reedukační program pro předškolní děti a rodiče.

Cílem je procvičení všech oblastí potřebných pro nástup do ZŠ.

Pomocí her jsou rodičům představeny různorodé náměty k všestrannému rozvoji dítěte.

Program probíhal v šesti setkáních, vždy jedenkrát týdně (leden až březen).

Jedna lekce v délce 45 minut.

Lekce vedly učitelky ze třídy „U Žabiček“.

Oblasti, které jsme procvičovali:

  • Matematické představy - pro počítání je důležité znát a rozumět pojmům např. větší-menší, před-za, první-poslední aj.
  • Grafomotorika - nezbytná pro psaní
  • Jemná a hrubá motorika - nezbytná pro samostatnost, sebeobsluhu, kreslení, fyzická zátěž aj.
  • Sluchové vnímání - potřebná pro psaní, ale i čtení
  • Zrakové vnímání - důležité pro čtení i psaní (např. rozeznání podobných písmenek, postřehnutí detailu, ...)
  • Řečový projev a myšlení - podmínka správného čtení a psaní (když hlásku dítě špatně vyslovuje, často ji i špatně zapíše)
  • Prostorová orientace - významné pro matematiku a orientaci v číselném prostoru, vy vyšších ročnících pro geometrii, zeměpis, ...