TVP - O kohoutkovi a slepičce od 22. 3. do 2. 4.

Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice

Pracoviště: MŠ BÍLKOV

 

Třídní vzdělávací program

Světlušky pohádkový rok

Školní rok 2020/2021

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Téma:       Čas probouzení

Podtéma:   O kohoutkovi a slepičce

Období:     od 22. 3. do 2.4.

  

 • Hlavní cíle:
 • seznamovat se s dalšími lidovými tradicemi a zvyky
 • učit se nazpaměť krátké texty – písně, básně
 • procvičovat a upevňovat barevné a matematické představy

 

 • Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí

Sociální a personální kompetence- spolupodílí se na společných rozhodnutích

Činnostní a občanské kompetence – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých

Komunikativní kompetence – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky,pocity a nálady

 

 

 • Očekávané výstupy:
 • zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • naučit se krátký text jarní písně, básně
 • navazuje kontakty s dospělým a komunikuje s ním
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 • na základě pozorování děti popisují změny v přírodě, vyjmenují některé znaky jara

 

 • Časový rozsah: 2 týdny

 

 • Věková skupina – 3-6 let

 

 • Cíle pro dané období:
 • poznávat lidové zvyky
 • práce s přírodním materiálem - vajíčka, sláma, půda…
 • poznávat symboly jara a Velikonoc, učíme se plést pomlázku a barvit vajíčka
 • učíme se péct - práce s těstem dle obrázkových receptů
 • pozorovat vajíčko – syrové, po uvaření - ochutnáváme a děláme vajíčkovou pomazánku
 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky, užívat si procházky do přírody, na zahradu
 • zdokonalovat sebeobslužné dovednosti - stolování, oblékání
 • soustředit se na poslech četby a dokázat odpovědět na otázky související s textem, odpovědi formulovat celou větou
 • uvolňovat ruku v zápěstí
 • rozvíjet myšlenkový proces a vyjadřovací schopnosti
 • poznávat věci, které slouží člověku při práci – na zahradě, v kuchyni, v dílně ….
 • jak zacházíme s těmito předměty, jak dbáme o svou bezpečnost
 • sebepoznávání a sebehodnocení (co se mi líbí, co umím a dovedu)
 • oceňování úsilí a práci druhého
 • procvičovat zrakové vnímání, zrakovou paměť-„kimova“ hra
 • procvičovat pravolevou orientaci
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost, dokončit činnost

 

 • Předpokládané znalosti a dovednosti dětí:

- pozorování a srovnávání zkušeností z minulého období

- základní dovednosti při zacházení s knihou

 

 • Činnosti a realizace:
  • Hry a činnosti spjaté s příchodem jara a Velikonoc
  • Poznávání lidových symbolů Velikonoc – pomlázka, vajíčka, beránek, průvod s řehtačkami…
  • Vysvětlení názvů jednotlivých týdnů a dnů (Zelený čtvrtek, Škaredá středa…)
  • Zkoumání vajíčka a pokusy s ním
  • Zdobíme domov – velikonoce a jaro
  • Pečeme velikonoční pečivo-dle obrázkových receptů

 

 • POHÁDKY - „Jak pomohli slepici“

                           - „O zeleném vajíčku“

                           - „Jak píšťalka pomohla“

                           -                           

 • PÍSNĚ – „Hřej sluníčko, hřej“

                    -„Pásla ovečky“

                                    

            BÁSNĚ – - „Slepička“- Jan Čarek

                   - „ Koledy“- různé koledy ke šlehání pomlázkou

                    

                 

 • POHYBOVÉ ČINNOSTI – „Předávání vajíčka v kruhu – podáváme si vajíčka v rytmu říkanky“-

                                                 - „Na kuřátka“- „zobeme“- sbíráme zrníčka, třídíme luštěniny -jemná motorika

                               

 • DIDAKTICKÉ HRY „Třídění vajíček podle barev, počtu..“

                                         „Hledáme zadané barvy v okolí“

                                          - „Kimova hra“- s  předměty

                                          - „Asociace“- „Kutálej se, vajíčko, kutálej, co patří k Velikonocům, povídej“.

                                          - „Byla jedna slepička, co hledala vajíčka, a na zahradě místo zrnka našla…“

                                        

 VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI

- „zdobíme vajíčka“- barvy, fixy, flitry,                                  

- „kuřátka z prstů“- otiskování

                                                                     

                                                                                                                                        

 • PRACOVNÍ A GRAFICKÉ LISTY

-„Barevná vajíčka“

         - „labyrint – zajíček a slepička“

         - „Najdi rozdíly“

                         

 • ROZHOVOR S DĚTMI – „Proč lidé slaví Velikonoce?“

                                                        

 • POBYT VENKU - Velikonoční hra – hledej zajíčka – procházka po Bílkově s pokladem na jeho konci

         

 • Evaluační činnost:

Průběžně sledovat – soustředění u předškoláků, dokončení započatého úkolu. Neodbíhat. Znalost barev i jemných tónů barev. Počet do 6. Porovnat více x méně. Správný úchop tužky či pastelek.