Školní vzdělávací program

Mateřská škola nabízí dětem svým prostředím, dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů možnost prožívat pozitivní pocity z činností, které rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, sebevědomí, samostatnost a které jim přinášejí nové poznatky.
Naším záměrem je umožňovat dítěti rozvoj osobnosti v kolektivu dětí v atmosféře bezpečí a pohody. U každého dítěte je brán zřetel na jeho osobnostní schopnosti a dovednosti.

V naší mateřské škole najdete útulné prostředí, během dne rozvíjíme u dětí - citový život dětí, iniciativu, tvořivost, výtvarné dovednosti, pracovní návyky, rozumové schopnosti, paměť a řeč. Upevňujeme zdraví, hygienické návyky, společenské chování, kulturu stolování, vytváříme povědomí o zdraví, ekologii a významu přírody pro život člověka.

Školní vzdělávací program "Svět kolem nás" vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Využíváme přírodního prostředí a přímých prožitků dětí. 

Třídní vzdělávací program  pro rok 2021/2022 "Krok za krokem školním rokem" vychází z provedené analýzy třídy, týká se konkrétní vzdělávací nabídky, konkrétních vzdělávacích činností, které dětem nabízíme v rámci integrovaných bloků. Bloky jsou dále zpracovány do týdenních a čtrnáctitýdenních témat podle ročních období.

V náručí podzimu      

 • zvykáme si na prostředí MŠ a společnost dětí
 • jsme rádi mezi kamarády - poznáváme pravidla vzájemného soužití, učíme se spolupracovat a komunikovat
 • poznáváme, co vyrostlo na zahradě, na poli, v lese
 • vnímáme změny v přírodě - barvy, počasí, práce lidí

Zima, zima, zima všude je veliká       

 • povídáme si o čertech a Mikuláši
 • vyrábíme dáreček, těšíme se na stromeček, jsme na sebe hodní
 • povídáme si o adventní době, příchodu Ježíška, těšíme se na Vánoce
 • zjišťujeme, jaký je sníh a co udělá v teple
 • poznáváme, co je dobré pro naše zdraví
 • povídáme si o zimních sportech, sáňkujeme, bobujeme
 • poznáváme, jak je zima krásná, ale i nebezpečná
 • víme, jak se správně obléci
 • poznáváme lidské tělo a jeho funkce, smysly

Jaro ťuká na vrátka           

 • všímáme si, jak jaro zdobí svět - sluníčko, květiny, ptáci, další změny a jevy
 • kamarádíme se s knížkou, řekneme si, jakou máme nejraději a proč
 • učíme se co a jak jezdí, o nebezpečích na silnici
 • povídáme si o zvířátkách, květinách
 • seznamujeme se s povoláními dospělých
 • říkáme si, jak moc potřebujeme maminku a jak ji máme rádi
 • seznamujeme se se zvířátky žijícími v zoologické zahradě

Léto to je pohádka           

 • opakujeme, co jsme se naučili
 • poznáváme letní přírodu, život a změny v ní
 • povídáme si o naší zemi, víme jak ji chránit a jak o ni pečovat
 • sledujeme kolběh vody v přírodě
 • slavíme MDD
 • radujeme se ze sluníčka, těšíme se na prázdniny
 • loučíme se se školáky

Organizace:

Škola má zpracovaný denní řád, který umožňuje flexibilně reagovat na momentální situaci a okamžité potřeby dětí, vychází z věkového složení třídy. Při plánování činností respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí. Dbáme na klidné, přirozené a plynulé přechody mezi jednotlivými činnostmi. Vytváříme podmínky, kde mohou děti pracovat individuálně, ve dvojicích, ve skupinách nebo frontálně. Vzdělávání dětí je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou, jak ve spontánních, tak v řízených aktivitách. Snažíme se o vyvážený pestrý program během celého dne – střídáme pohybové a klidové aktivity. Poskytujeme dětem potřebné zázemí – pocit bezpečí a soukromí.
Pravidelně zařazujeme zdravotní cvičení a řízené zdravotně pohybové aktivity.

Cíle a záměry naší MŠ:

Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte, další rozvíjení jeho dovedností a vědomostí, adaptace dítěte na nové prostředí.

Chceme, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí a příjemnou zkušeností.

Chceme vytvořit prostředí pro navazování nových vztahů mezi dětmi, k okolí, lidem, přírodě.

Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu v nabídce: 
- pozitivního vidění světa
- získávání samostatnosti
- možnosti učení vzorem a nápodobou
- získávání sociálních zkušeností a kontaktů.

Cílem naší práce je klidné, vyrovnané a spokojené dítě, které když odchází do ZŠ je:

- přiměřeně samostatné
- těší se na nové poznatky
- umí komunikovat s dětmi i dospělými
- má povědomí o základních společenských pravidlech a hodnotách.

Záměry:

Svou pozornost zaměříme na rozvoj vzájemných vztahů, sebeobsluhu, stolování, oblékání, používání WC, rozvoj komunikativních a řečových dovedností, vzájemnou toleranci a respekt, samostatnost atd. Během celého školního roku se budeme věnovat různým činnostem podporující jak výtvarnou, hudební tak i pohybovou aktivitu dětí. Vzdělávání dětí přizpůsobujeme individuálním potřebám a možnostem, zasahující celou osobnost. Nechybí prvky spontánní a řízené aktivity s motivací a podporou chuti k učení.

Komunitní kruh:

Probíhá každý den ráno, vyprávíme si o zážitcích dětí z předcházejících dnů, o tom, co děti zajímá, navozujeme téma týdne a hovoříme o aktivitách, kterých se budeme účastnit.
Z hlediska bezpečnosti jsou na začátku školního roku pro děti vymezena pravidla.
 
Pravidla třídy:
Šetříme vodou. Ruce si umýváme a utíráme. Necákáme vodou.                         
Kapičkové pravidlo     
Když jeden mluví, ostatní ho poslouchají. Ve třídě nekřičíme.
Ouškové pravidlo      
Používáme kouzelná slovíčka: promiň, prosím, děkuji, dobrý den.
Pusinkové pravidlo    
Hračky si po sobě uklízíme tam, kam patří.
Košťátkové pravidlo     
Po školce se pohybujeme pomalu. Běháme na zahradě, venku.
Želvičkové pravidlo      
Máme se rádi, jsme kamarádi. Pomáháme si. Umíme se rozdělit
Srdíčkové pravidlo       
Neničíme práci druhých. S hračkami zacházíme opatrně.  
Nožičky do ničeho nekopou. Neubližujeme si.
Ručičkové a nožičkové pravidlo