INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Informace k zápisu do MŠ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Od září 2018 jsou v nově otevřené MŠ Za Lávkami vytvořeny materiální a personální podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let věku.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky. V případě dítěte, které se nově hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání, nepožaduje MŠ doklad o očkování.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také pediatra.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo 60 dnů ve složitějších případech.

Seznamy přijatých dětí, uvedených pod registračními čísly, které obdržíte při zápisu do mateřské školy, budou zveřejněny na jednotlivých pracovištích a na webových stránkách školy nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 27. 5. 2019