INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. V MŠ

Za Lávkami jsou vytvořeny hygienické, materiální a personální podmínky pro vzdělávání dětí od dvou let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let. Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad školní docházky. V případě dítěte, které se nově hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání, nepožaduje MŠ doklad o očkování. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání (musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání).

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také pediatra.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo 60 dnů ve složitějších případech.

Ředitelka MŠ Dačice v dohodě se zřizovatelem stanovila termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023.

Zápis do MŠ Dačice proběhne ve dnech 9. a 10. května 2022.

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023.

Místo pro podávání žádostí:

od 10.00 -16.00 hod.                           MŠ Bratrská, Dačice 177/I.

                                                             MŠ B. Němcové, Dačice 444/V

                                                             MŠ Za Lávkami, Dačice 473/III

                                                             MŠ Sokolská, Dačice 163/V

 

od 12.00 -16.00 hod.                           MŠ Bílkov 98

                                                             MŠ Dolní Němčice 15

Seznamy přijatých dětí, uvedených pod registračními čísly (které obdržíte při zápisu do mateřské školy, e-mailem nebo telefonicky), budou zveřejněny na jednotlivých pracovištích a webových stránkách školy www.msdacice.cz nejméně po dobu 15 dnů.

Přehled termínů

Podávání Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 9.-10.5.2022

Možnost nahlédnutí do spisu na ředitelství MŠ Dačice

 23.-27.5.2022

Zveřejnění seznamu přijatých dětí

 1.-15.6.2022

Potřebné dokumenty:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list dítěte
  • Potvrzení dětského lékaře o očkování (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.) Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Doporučení Školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro děti se speciálnímu vzdělávacími potřebami)

Podání žádosti:

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • preferujeme osobní předání v době zápisu
  • do datové schránky školy (ID: 864kqfd )
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na reditelka@msdacice.cz (nelze v tomto případě jen prostý e-mail)
  • poštou na adresu: Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 384 422 836, 607 605 062

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Potřebné dokumenty (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list) jsou k dispozici na webových stránkách školy www.msdacice.cz v oddíle tiskopisů (prosíme o oboustranný tisk), popř. k osobnímu vyzvednutí při Dnech otevřených dveří nebo od 2.5.2022  na jednotlivých pracovištích MŠ Dačice v době od 7.00 – 16.00 hod.

 

 

                                                                     Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dačice na školní rok 2022-2023

Školský obvod MŠ Dačice

Potřebné dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

Evidenční list dítěte