z?lav? class= M O T T O:
"Život d??e je jako
pr?dn?list pap?u,
na kter? každ?
kolemjdouc?zanech?
svoji zna?u."
Informace ředitelství - přijímací řízení
 • termín , místo a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem ( bývá převážně od března do května předchozího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno )
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím místního tisku a rozhlasu, vývěskou na MŠ a na www.msdacice.cz
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy
 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • dítě může být přijato i v průběhu školního roku
 • o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, případně dětského lékaře
 • do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti od 3 do 6 let
 • rozhodnout o přijetí do MŠ může ředitelka školy také na zkušební dobu, nejdéle tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy
Tiskopis "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" najdete v sekci Tiskopisy

Ukončení docházky do MŠ

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení docházky do MŠ z těchto důvodů:
 • dítě nedochází do MŠ bez omluvy po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za za vzdělávání dítěte v MŠ nebo za školní stravování
 • v průběhu zkušebního pobytu na doporučení lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny
©2004 Milan Točík nahoru