z?lav? class= M O T T O:
"Život d??e je jako
pr?dn?list pap?u,
na kter? každ?
kolemjdouc?zanech?
svoji zna?u."
Informace ředitelství - tiskopisy
Tiskopisy Vám nabízíme ve formátech .doc, .rft, .zip

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ž Á D O S T o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

dle §123 odst. 1 a 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Vyplněnou přihlášku, potvrzenou bankou je nutné donést do kanceláře Mateřské školy Bratrská 177/I Dačice. Další informace - 384 422 275, kancelar@msdacice.cz

©2004 Milan Točík nahoru