Zobrazit navigaci

Mami, tati, povídej si se mnou

Projekt logopedické prevence  

Projekt zaměřený na logopedickou prevenci – společná výchova řeči dětí s rodiči.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Prevence znamená včasná opatření, učiněná dříve, než je narušený vývoj určité funkce.

Logopedická prevence zahrnuje:

 • Vytváření podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči.
 • Předcházení různým vadám a poruchám.
 • Včasné odhalení nedostatků v řečovém projevu.
 • Překonávání a odstraňování překážek správného vývoje řeči.
 • Rozvoj všech složek řeči.
 • Vše, co má vliv na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Cílem projektu je:

 • Nabízet aktivity rozvíjející dovednosti, které přispívají ke schopnostem dobré komunikace.
 • Získat rodiče k aktivní spolupráci při výchově řeči dětí.
 • Ukázat rodičům, jak lze pracovat a hrát si s dítětem doma.

Činnosti zaměřené na výchovu řeči dětí a rodičů:

 • Sluchové hry
 • Dechová cvičení
 • Gymnastika mluvidel
 • Průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek
 • Rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel
 • Zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem
 • Vyprávění pohádky podle předlohy i bez ní
 • Dramatizace pohádky – hra ,,Na divadlo“
 • Grafická cvičení s doprovodnými říkadly

Řeč jako taková souvisí s rozvojem dalších složek osobnosti dítěte. Souvisí se sluchovým analyzátorem, dýcháním, jemnou motorikou, pozorností, myšlením atd. 

Tyto složky osobnosti jsou rozvíjeny hravou formou ve výchovných činnostech.


OBLASTI, KTERÉ JE POTŘEBA ROZVÍJET A PODPOROVAT

Hrubá motorika

 • Zahrnuje pohyblivost celého těla, koordinaci jednotlivých pohybů.
 • Zdokonalování - rytmizace chůze, běh, poskoky, hry s míčem.

Jemná motorika

 • Zahrnuje motoriku ruky a prstů (stejně důležitá, jako rozvoj celkové motoriky)
 • Příprava dítěte na psaní, úzká souvislost mezi funkcí ruky a řeči.

Motorika mluvidel ( artikulační orgány )

 • Zahrnuje pohyblivost rtů, čelistí, jazyka a měkkého patra

Grafomotorika

 • Grafomotorická cvičení – řízená pohybová cvičení horních končetin, pohyb je zaznamenáván graficky.

Sluch

 • Důležité při vnímání, rozumění i při řeči.
 • Fonematický sluch – schopnost rozlišovat jednotlivé hlásky a zvuky řeči.
 • Sluchová paměť – schopnost zapamatovat si slyšené.

Zrak

 • Zrak pomáhá zapamatovat si slyšené (odezírání artikulace, mimiky a gest)
 • Při řeči zrak kontroluje mluvidla jiných osob i vlastí (zrcadlo)

Výslovnost, slovní zásoba, jazykový cit

 • Správnou výslovnost ovlivňuje rodina a učitelé.
 • Důležitý je také rozvoj prostorové orientace, slovní zásoby a jazykového cítění (využití obrázkových materiálů, rytmizace apod.)

Soubor činností zaměřených na výchovu řeči dětí a rodičů:

 • Je podrobně rozpracován do 6 lekcí.
 • Skupinu tvoří 5 – 6 dětí, ve věku od čtyř let, s rodiči.
 • Realizováno 1 x týdně ( 45 minut )