Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu


Každé pracoviště MŠ Dačice, i naše MŠ Bratrská, si připravuje vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Také jednotlivé třídy MŠ zpracovávají vlastní navazující třídní vzdělávací program (TVP) pro každé oddělení, který vychází ze vstupní charakteristiky třídy. Jednotlivá témata jsou konkretizována a realizována s ohledem na vyvážený poměr motorických, kognitivních a estetických činností a s důrazem na rozvoj osobně sociálních a morálních vlastností a dovedností.
Realizace programu se neodehrává pouze formou společně řízených činností, ale vzdělávání probíhá individuálně i ve skupinách během celého dne a při všech činnostech.

Vzdělávací obsah

Ústřední téma má název „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“. Pro všechny třídy je společných 5 témat, která vychází z pravidelného cyklu střídání ročních období:
• Co přinášíš podzime, to se brzy dozvíme
• Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček
• Nic lepšího nad mráz není, zima je mé potěšení
• Volám tě sluníčko, vyjdi aspoň maličko
• Jen si děti všimněte, že žijeme na jedné planetě


V kompetenci učitelek je pak volba podtémat, časové ohraničení – čas je přizpůsoben tématu a jeho náročnosti.
ŠVP je otevřený materiál, přístupný dodatkům i změnám a je přístupný veřejnosti. Pokud budete mít zájem se s ním podrobněji seznámit, požádejte kteréhokoliv pedagogického pracovníka školy.

Cíle a záměry školy

Cílem školy je vytvářet optimální podmínky pro rozvoj základů zdravého životního stylu dětí a připravit děti na zahájení povinného školního vzdělávání.
Chceme rozvíjet proces integrace –hledáme možnosti co nejširšího zapojení dětí se specifickými potřebami. Naší snahou je budovat zdravé sebevědomí dětí (důvěru ve své schopnosti).

Organizační chod

Každá třída má zpracovaný denní řád respektující biorytmus dětí. Během dne bývají do programu zařazovány pohybové chvilky, dechová cvičení a relaxační činnosti.
Snažíme s o volnost příchodů a odchodů do MŠ. Rodiče mají možnost přivádět děti podle svých potřeb.
Počty dětí ve třídách odpovídají hygienickým a bezpečnostním požadavkům:
I. oddělení – 24. dětí
II. oddělení - 24. dětí (integrace)
III. oddělení – 24. dětí

Životospráva v MŠ

Školní stravování

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Denně mají děti k dispozici čerstvé ovoce nebo zeleninu. Velký důraz klademe na dodržování pitného režimu, ve třídě je celý den k dispozici konvice s nápoji.
Děti jsou vedeny k samostatnosti, sami se podílí na stolování – příprava stolů, u starších dětí samostatná roznáška jídala a tekutin, používání příborů, servírování jednoduchých jídel – mazání pečiva, nalévání polévky apod.
Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň jídlo ochutnaly.

Pobyt venku

Snažíme se, aby děti byly denně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí. K pobytu venku využíváme celoročně školní zahradu a hřiště, kde mají děti dostatek prostoru a příležitostí k pohybovým aktivitám. K poznávacím vycházkám využíváme přírodního prostředí a klidné čtvrtě města ( park, okolí stadionu apod.)
Rodiče by měly svému dítěti do MŠ připravit vždy vhodné oblečení s ohledem na roční období – tepláky pro hry v pískovišti, pokrývku hlavy v letních měsících, kombinézy a oteplovací kalhoty pro hry na sněhu v zimních měsících apod.

Alternativní odpočinek

V naší MŠ jdou všechny děti po obědě odpočívat. Tento čas využíváme k četbě pohádky, poslechu relaxační hudby apod., před uložením dětí na lehátka dbáme na příjemné klima, děti si mohou vzít na lehátko časopis, plyšovou hračku apod.
Respektujeme potřebu spánku u mladších dětí, zkracujeme odpočinek u dětí starších. Těm jsou nabízeny klidové činnosti za předem dohodnutých pravidel a realizace doplňkových programů. Děti mohou kdykoliv během dne relaxovat v klidných koutcích třídy, ve 2. odd. slouží k relaxaci dětí i terapeutický bazén.

Zdravotní péče

Do MŠ se přijímají zdravé, bez zjevných známek onemocnění.
V rámci prevence zubního kazu si děti pravidelně po obědě čistí zuby.
Učitelky nesmí dětem podávat jakékoliv léky, výjimečně po konzultaci s dětskou lékařkou a s vědomím ředitelky školy.
Při úraze nebo náhlém onemocnění dítěte zajistí učitelka patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.
Každoročně zařazujeme pro nejstarší děti plavecký výcvik v krytém bazénu nebo solnou jeskyni v Jindřichově Hradci.
Nedostatečné prostory pro pohybové aktivity dětí ve třídě kompenzujeme jedenkrát týdně návštěvou tělocvičny ZŠ.
Snažíme se o přirozené otužování dětí – dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, pravidelné větrání místností, v létě využíváme mlhovitě.

Psychosociální podmínky

Atmosféra v MŠ je budována na partnerských vztazích, toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti.
Aplikace adaptačního programu probíhá po dohodě s rodiči.
Přístup pedagogů je založen na respektování osobnosti dítěte. Učitelky podporují sebevědomí dítěte, učí je vzájemné toleranci a ohleduplnosti. Respektujeme osobní psychomotorické tempo dětí, naší snahou je vyřazovat nezdravé soutěžení dětí.
Škola vytváří podmínky jak pro děti se specifickými potřebami, tak pro děti talentované- do II. oddělení jsou zařazeny integrované děti.
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí. Na pravidlech chování se ve třídách do určité míry podílejí i děti.
Účast mladších dětí na akcích mimo MŠ bývá konzultována s rodiči.

Spoluúčast rodičů
Naší snahou je spolupráce založená na základě partnerství, důvěry, vstřícnosti, respektu a otevřenosti.
Respektujeme výchovné styly rodičů i odlišnost kulturního prostředí.
V MŠ je umístěna schránka důvěry pro anonymní vyjádření rodičů k problémům MŠ.
Rodiče mají možnost vstupovat do tříd a podílet se na aktivitách dítěte – zejména v adaptačním období a u menších dětí.
Pro rodiče zajišťujeme poradenský servis – logopedickou depistáž, konzultace a besedy s odborníky – PPP, klinický logoped, SPC, učitelky I. stupně ZŠ, zapůjčení odborné literatury.
Během roku se uskutečňují informativní schůzky pro rodiče, informovanost o aktivitách školy se uskutečňuje také prostřednictvím vývěsek v MŠ a pomocí webových stránek.
Někteří rodiče poskytují škole finanční sponzorské dary.