Zobrazit navigaci

Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty

  • 450,-Kč za příslušný kalendářní měsíc ve třídě s celodenním provozem
  • vzdělávání dětí od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (jedná se o povinné předškolní vzdělávání), včetně dětí s odkladem školní docházky se poskytuje bezúplatně

Podmínky splatnosti úplaty

  • úplata za kalendářní měsíc je splatná 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Snížení úplaty

  • v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy, které bude delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci, stanoví ředitelka školy pro daný měsíc výši úplaty poměrnou částkou odpovídající rozsahu přerušení

Osvobození od úplaty

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

 a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje písemně na ředitelství MŠ Dačice doložením originálu písemného oznámení, potvrzení nebo rozhodnutí příslušného úřadu o pobírání výše uvedených příspěvků nebo dávek.

Doklady k osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je nutné předložit ředitelce školy nejpozději do 15 dne měsíce, kdy je požadováno osvobození nebo kdy nastane změna (prokazují se příspěvky či dávky za předchozí měsíc).

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu, může ředitelka rozhodnout (po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte) o ukončení docházky do MŠ.V Dačicích 3.5.2023                                           Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice                                                                                                                      

 

Stanovení úplaty na školní rok 2023-2024.pdf