Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program vychází z pravidelného rytmu přírody, svátků a rituálů, které se staly zdrojem vnitřní jistoty pro člověka, že vše funguje dle pevných zákonitostí, vše na světě má svůj čas. Využíváme přírodního prostředí a přímých prožitků dětí k vytváření elementárních základů pro otevřený a zodpovědný postoj člověka k životnímu prostředí.

MOTTO: : „Správné slovo je někdy víc než kouzlo“.

V rámci tohoto ŠVP jsme si zvolili takové cíle, které budou v dnešní rychle se měnící době pro děti obzvlášť potřebné:

Mezi naše hlavní cíle patří naučit děti:

  • Vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po celou dobu jeho pobytu v MŠ.
  • Rozvíjet a pomáhat formování schopnosti empatie, odbourávat agresivní chování. 
  • Učit se nést zodpovědnost a následky svých rozhodnutí.
  • Vést děti ke zdravému životnímu stylu.
  • Umožnit dětem sblížení s přírodou.

K dosažení těchto cílů využíváme různých forem a metod práce. Podstatou je aktivní účast dítěte, založená na smyslovém vnímání, prožitkovém a prosociálním chování, které provádíme ve skupinách i individuálně. Vše probíhá formou hry a tvořivosti.

Životospráva dětí

Děti docházející do školky mají nárok odebrat tři jídla denně (přesnídávka, oběd, odpolední svačina). Z důvodu změny legislativy si děti svačinku neodnášejí domů.

Jídelníček je připraven dle platných výživových norem, s vedením MŠ je vždy aktuálně konzultován.  Je pestrý a zahrnuje dostatek ovoce a zeleniny, cereálií i celozrnného pečiva. Naší snahou je u dětí vypěstovat základy zdravého životního stylu. Děti mají celé dopoledne k dispozici nakrájené ovoce nebo zeleninu.

Vlastní školní jídelna umožňuje úzkou spolupráci a reakci na potřeby školy. Při podávání jídel je brán ohled i na děti se speciálními stravovacími požadavky (alergie).

Zásobování kuchyně je obtížnější (v místě není prodejna potravin), suroviny je nutné nakupovat a dovážet z Dačic. Kuchařka pružně reaguje na mimořádné situace a přizpůsobuje jim druh jídla i dobu jeho podávání. Interval mezi jednotlivými jídly nepřekračuje 3 hodiny.

Dbáme na dodržování společenských a hygienických návyků při jídle. Děti mají vždy na jídlo dostatek času. Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor. Stravují se společně s dětmi.

Každé dítě má své místo s nalepenou značkou či jménem a dle svých schopností a s přihlédnutím k věku je vedeno k samostatnosti v obsluze při servírování jídla a určování množství, které sní. Děti zásadně do jídla nenutíme a vždy mají možnost výběru.

Svačina je podávána všem současně. Hlavně z důvodu věkového složení a nutnosti dopomoci některým dětem.

Děti si volí velikost své porce. Kdo je najedený, má možnost si půjčit drobnou hračku nebo stavebnici ve třídě na koberec.

Starší děti používají příbor, kdy opravujeme správné držení. Mladší děti se učí jíst lžicí. Všechny děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování. Mladším dětem pomáhá učitelka podle potřeby.

Ve třídě je stálá nabídka tekutin obměňovaná podle ročního období (teplé, studené nápoje) i podle druhu nápoje. Starší děti si nápoje nalévají samostatně, mladším pomáhá učitelka nebo starší kamarádi. Hrnečky jsou na nástěnném držáku a děti si je vrací na značku. Totéž platí také při pobytu venku. O stálé dodávání tekutin se stará provozní pracovnice. Je však třeba stále dětem připomínat nutnost častého a dostatečného pití.

Každý den po obědě je zařazována chvilka „Zdravé zoubky“, starší děti si nanáší pastu na kartáček samy, vždy za dozoru učitelky, která zároveň kontroluje správný postup čištění a vyplachování úst. Dbá tím na správné návyky ústní hygieny a pravidelnou péčí o chrup předchází kazivosti zubů.


Organizace vzdělávání

Mateřské škola zabezpečuje rozvoj osobnosti a poskytuje výchovu, vzdělávání a sociální péči zpravidla dětem ve věku od 2 do 6 let, v případě odkladu školní docházky do 7 let. Provozní doba naší MŠ je od 6.15 do 16.15 hod. každý pracovní den. Jsme heterogenní jednotřídní mateřská škola. Organizace chodu školy je podrobně rozpracována ve Školním řádu. Uvedený denní režim s časovým určením je doporučený, učitelky mohou činnost přizpůsobit potřebám a aktuální situaci ve třídě.

Termín, místo a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem – bývá většinou v termínu od 2.5. – 16. 5. Datum přijímacího řízení je zveřejněno na webových stránkách MŠ, obecních vývěskách, informačních tabulích a místním zpravodaji. Před zápisem je vždy možnost navštívit mateřskou školu ve Dnech otevřených dveří.

Organizace má jednotná kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do jednotlivých pracovišť Mateřské školy Dačice. Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti ze školského obvodu od 3 do 6 let věku. Do MŠ Bílkov přijímáme děti i mladší tří let, ale pouze bez plen a v případě volné kapacity MŠ. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.

V případě přijetí zdravotně či jinak znevýhodněného dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, případně dětského lékaře.

Rozhodnout o přijetí do MŠ může ředitelka školy také na zkušební dobu, nejdéle tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

Pracovní doba učitelek byla rozložena tak, aby bylo maximálně využité překrývání. Překrývání učitelek je od pondělí do středy od 9:30, ve čtvrtek a v pátek od 9:45, což je zejména pobyt venku a oběd a ukládání dětí na odpolední odpočinek. Hodně využíváme asistentku pedagoga, která v rámci svých možností pomáhá s nejmladšími dětmi. 

Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb, nejdéle však do 8.00 hod. Z důvodu zabezpečení MŠ (zamknutí na kličku na dveřích). Pozdnější příchod je možný po konzultaci s učitelkou.

Nově příchozím dětem jsou nabízeny v srpnu adaptační dny. Spolu s rodiči se přijdou podívat do MŠ a pohrají si.  Dále je každému dítěti individuálně a dle jeho potřeb stanoven adaptační plán s přihlédnutím na potřeby dítěte i rodiny.

Během dne jsou zařazovány spontánní aktivity, hry, řízené činnosti a doplňkové činnosti podle časového harmonogramu v organizaci dne. Každý den se děti zdraví při ranním rituálu, který vybírají děti společně s učitelkou.

Nejméně třikrát do týdne je zařazován komunitní kruh. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, děti podněcujeme k vlastní aktivitě.

Řízená činnost probíhá v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi. Jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jelikož překrývání probíhá od 9:30 nebo 9:45 využíváme přítomnosti asistentky pedagoga. Dostatek času věnujeme předškolákům, kteří se připravují na vstup do ZŠ. Pokud situace dovolí pracujeme s nimi individuálně. Přičemž přibíráme na většinu aktivit i ostatní starší děti. Snažíme se dát dostatek prostoru pro spontánní hru.

Učitelky spolu vzájemně kooperují a aktivity pečlivě vybírají a rozdělují dle věku dětí. Při skupinovém vzdělávání učitelky dbají na vyváženost a pestrost nabídky aktivit a dávají prostor samotným dětem.

Pohybové aktivity zařazujeme denně, zejména před svačinou. K pohybovým aktivitám venku využíváme školní zahradu.

Pobyt venku je 2 hodiny denně. V letních měsících se činnosti co nejvíce přesouvají na zahradu. Pobyt venku neuskutečňujeme při mrazu více jak mínus 10 stupňů, při silném větru, dešti a inverzi. Při slabém dešti využíváme altán u zahrady.

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě se děti převlékají do pyžamek a jdou na lehátko. V této době probíhá úklid třídy a dalších prostor. Děti odpočívají na lehátku při čtení pohádky, relaxační hudbě apod. Poté je dětem s nižší potřebou spánku nabízena náhradní aktivita (klidné hry, omalovánky, knihy, probíhá individuální vzdělávací činnost nebo reedukace). Starší děti skládají a uklízení lůžkoviny a lehátka samy. Mladším pomáhá provozní pracovnice.


Spoluúčast rodičů

V naší mateřské škole máme k rodičům otevřený, partnerský a respektující přístup. Dlouhodobě se snažíme o vytvoření atmosféry vzájemné důvěry a spolupráce.  Osobně rodiče otevřeně informujeme o dění v mateřské škole, konzultujeme s nimi pokroky dětí ve výchově a vzdělání, změny v chování nebo potřebu odborné pomoci. Spolu s rodiči volíme optimální postup ve prospěch dítěte.

Rodiče mají možnost vstupovat do třídy při scházení a rozcházení dětí. Zajímáme se o jejich potřeby a nároky ve vztahu k MŠ. Snažíme se porozumět výchovným stylům v rodině a přizpůsobit jim své výchovně-vzdělávací záměry.

Učitelka rovněž zjišťuje individuální potřeby dítěte. Písemnosti poskytnuté rodiči jsou uloženy mimo dosah nepovolaných osob do uzamčených zásuvek.

Rodiče se často otevřeně obracejí na učitelky s dotazy, ale i s požadavky.  Téměř všichni rodiče nově zapsaných dětí využívají systém adaptace dítěte koncem srpna. Pokud nastupuje dítě během roku, je vždy možnost adaptace po domluvě s učitelkami.

Rodiče se mohou podílet na organizaci akcí pro děti organizovaných školou, umožňujeme rodičům účastnit se činností svého dítěte. Jsou informováni o výsledcích práce školy a plnění kurikula (schůzky, výroční zprávy, konzultační odpoledne ...)

MŠ zajišťuje i poradenský servis co se týče odkladů školní docházky v podobě screeningu předškoláků.

Na informačních nástěnkách získají rodiče přehled o aktuálním dění v MŠ a obsahu výchovně vzdělávací práce či problematice předškolního vzdělávání a jeho současných trendech. Konkrétní výsledky pedagogické činnosti, výkresy, výrobky a grafomotorické listy dětí mohou rodiče vidět vystavené v prostorách MŠ.

Velkým pomocníkem v komunikaci s rodiči je nám aplikace Twigsee, kde rodiče omlouvají své nemocné děti, my využíváme hojně nástěnku i ankety. Z výuky posíláme krátká videa v podobě písničky, básničky či tanečku.

Škola získává zpětnou vazbu od rodičů prostřednictvím anket, dotazníkového šetření nebo formou rozhovorů.


Podmínky pro povinné předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 bylo uzákoněno pro dítě, které dovrší 5ti let povinné předškolní vzdělávání. Tyto děti jsou osvobozeny od školní úplaty to platí i pro děti, které mají OŠD. Jejich zákonní zástupci jsou povinni je z předškolního vzdělávání omlouvat, pokud se nemůže uskutečnit alespoň 4 h. denně. Omluvné listy mají rodiče v dostatečném množství k dispozici v šatně MŠ, po vyplnění je předávají učitelkám, které je zakládají.

V letošním roce je ještě stále povinnost vyplnit „papírový“ omluvný list. Od dalšího školního roku postačí omluvenka v aplikaci Twigsee, kterou si vytiskneme a založíme.


Nadstandartní aktivity

Během roku mohou děti po dohodě s rodiči a dle vlastního výběru navštěvovat tyto nadstandartní aktivity:

  • „Hurá do školy“- tréninkový program pro předškoláky
  • „Děti do bruslí“ – 10 lekcí výuky bruslení na zimním stadionu v Telči
  • „Rodiče, pojďte s námi tvořit“
  • „Babičko – maminko, přečti mi pohádku“